Tillämpad positiv psykologi

Den positiva psykologin fick en mer framträdande roll i slutet av 1990-talet vid sidan av den mer traditionella psykologin. Den är en vetenskaplig forskningsgren som undersöker hur lycka, välmående och god prestationsförmåga uppstår. I forskningen inom den positiva psykologin har man kunnat påvisa, att man kan påverka känslan av lycka genom att träna olika färdigheter och sätt att förhålla sig till omvärlden. Genom att t.ex. arbeta med positiva känslor och genom att lära sig känna sina personliga styrkor och utveckla användningen av dem, kan människan bli mer nöjd med sitt eget liv.
Forskningen har också vetenskapligt bevisat att satsning på indivdens styrkor har effekt, då det gäller bl.a. vården av depression, utveckling av arbetsgemenskapen och arbetsgruppernas samarbete, i olika rekryteringssituationer samt för en bättre arbetsplatshälsa.
Vi tillämpar forskningsresultaten så att de blir övningar och praktiska vardagssysslor, med vars hjälp varje individ eller grupp kan stärka såväl det egna välmåendet som en framgångsrik verksamhet och hitta meningen i det egna livet.
I TaitoBa House förenar vi lösningsfokuserade arbetsmetoder med de bästa sidorna i positiv psykologi på det sätt som passar klientens situation bäst.

Itsemyötätunto – Mindful Self-Compassion

09.04.2016

Läsnäoloon pohjautuva itsemyötätunto (Mindful Self-Compassion,  MSC) on kansainvälisesti tuore, nopeasti kasvava ja tutkimuspohjainen näkökulma ihmisen hyvinvointiin – ja myös työelämän hyvinvointia vahvistava näkökulma.  Teeman ytimessä on  ystävällisen suhteen rakentaminen itseen, yhteenkuuluvuuden kokemus muiden kanssa  sekä  tietoisen läsnäolon taidot.

Lue lisää…

Lösningsfokusering

25.03.2015

Lösningsfokuserat arbete innebär att man baserar arbetet på människornas resurser, färdigheter, mål och drömmar.
Lösningsfokuserat arbetet erbjuder inte färdiga lösningar, utan undersöker systematiskt sådana situationer som redan fungerar. Genom samtal bygger man upp stegvis utveckling och den framtid man önskar. Att arbeta lösningsfokserat är en unik process för varje kund och processen följer inga strama former. Arbetsmetoderna och processens längd bestäms utgående från de saker och den situation som behandlas. Allt detta medför att en ändring mot det bättre ofta sker relativt snabbt.
Vi jobbar lösningsfokuserat såväl med enskilda individer som grupper i olika situationer.

Tillämpad positiv psykologi

25.03.2015

Den positiva psykologin fick en mer framträdande roll i slutet av 1990-talet vid sidan av den mer traditionella psykologin. Den är en vetenskaplig forskningsgren som undersöker hur lycka, välmående och god prestationsförmåga uppstår. I forskningen inom den positiva psykologin har man kunnat påvisa, att man kan påverka känslan av lycka genom att träna olika färdigheter och sätt att förhålla sig till omvärlden. Genom att t.ex. arbeta med positiva känslor och genom att lära sig känna sina personliga styrkor och utveckla användningen av dem, kan människan bli mer nöjd med sitt eget liv.
Forskningen har också vetenskapligt bevisat att satsning på indivdens styrkor har effekt, då det gäller bl.a. vården av depression, utveckling av arbetsgemenskapen och arbetsgruppernas samarbete, i olika rekryteringssituationer samt för en bättre arbetsplatshälsa.
Vi tillämpar forskningsresultaten så att de blir övningar och praktiska vardagssysslor, med vars hjälp varje individ eller grupp kan stärka såväl det egna välmåendet som en framgångsrik verksamhet och hitta meningen i det egna livet.
I TaitoBa House förenar vi lösningsfokuserade arbetsmetoder med de bästa sidorna i positiv psykologi på det sätt som passar klientens situation bäst.

Narrativa metoder

25.03.2015

Människan lever sitt liv som om det vore en berättelse, där man själv är huvudpersonen. Med hjälp av berättelsen hittar människan en struktur i livets händelser och mångfald och kan därigenom skapa en förhållandevis logisk helhet. Berättelsestrukturen fungerar också på gruppnivå, t.ex. för arbetsteam och familjer. Det är frågan om en beskrivning eller ett sätt att tala, en ide som är mycket jordnära och konkret.
Ofta är våra berättelser inte medvetna och speciellt inte formulerade i ord. Med hjälp av ett narrativt, berättande, arbetsgrepp blir man mera medveten om hur man som individ eller som grupp talar om sig själv. En historia kan berättas ur många olika synvinklar och fortsättningsvis vara lika sann. Genom att söka efter en passande berättelse eller sätt att uttrycka sig, kan berättelsen hjälpa till att skapa välmående i stället för att den skulle begränsa eller göra livet ganska enkelspårigt.

(suomi) Mindfulness

25.03.2015

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på suomi.